ស្ថិតិ United Arab Emirates - Australia (0-1), WC QF, Asia 2016, International

កម្មសិទ្ធិ

41%
59%

ស៊ុត

8
10

ស៊ុតចំទី

5
4

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
9

ហ្វីឃីក

11
17

ជំហរក្រៅល្បែង

2
1

បោះបាល់

20
24

រក្សាទុក

3
5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
កំពស់មធ្យម
178.2 cm
183.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates