តារាង United Arab Emirates - Australia (0-1), WC QF, Asia 2016, International

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
កំពស់មធ្យម
178.2 cm
183.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates