ក្រុមដំបូង United Arab Emirates - Australia (1-0), AFC Asian Cup 2019, International

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
178.2 cm
183.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
01
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates