ស្ថិតិ FC Famalicao U19 - SL Benfica U19 (5-1), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ទាត់បាល់ជ្រុង

4
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19