វីដេអូ FC Ingolstadt 04 U19 - VfB Stuttgart U19 (0-2), A-Junioren-Bundesliga S/S-W 2022, Germany

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
A-Junioren-Bundesliga S/S-W
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
61
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
ផព
01
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
ផព
31
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
ផព
01
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04 U19
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart U19