ស្ថិតិ FC Vizela U19 - SC Braga U19 (1-2), U19 Campeonato Nacional 2019, Portugal

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ