ស្ថិតិ Francia U17 - Brasil U17 (2-3), U17 WC 2019, Internacional juvenil

ស៊ុត

8
14

ស៊ុតចំទី

4
6

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
4

ហ្វីឃីក

12
13

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

បោះបាល់

27
29

រក្សាទុក

2
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 WC
សំណុ