ស្ថិតិ Guyana - Bermudas (2-1), CONCACAF Nations League 2022, Internacional

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
4
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
CONCACAF Nations League
ចំណាត់ថ្នាក់​ពិភពលោក
165
174
អាយុមធ្យម
25.3 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Michael Owen Johnson
Kyle Lavince Lightbourne
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Bermudas
Bermudas
Guyana
Guyana
ផព
21
Guyana
Guyana
Bermudas
Bermudas