តារាង Huddersfield Town - Reading FC (1-2), Championship 2021, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

4
4
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
Pauno | “Fantastic - I’m so proud of the guys, and proud of this performance!”
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-០១-០២ ១៥:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
John Smith's Stadium
ឣជកណ
Jeremy Simpson
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
184.3 cm
អាយុមធ្យម
25.6 ឆ្នាំ
24.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlos Corberan
Veljko Paunovic
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៧ កក្កដា
ផព
00
Reading FC
Huddersfield Town
២៤ សីហា
ផព
02
Huddersfield Town
Reading FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព