ស្ថិតិ Huddersfield Town - Reading FC (0-2), Championship 2019, Inglaterra

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
182.5 cm
184.5 cm
អាយុមធ្យម
25.3 ឆ្នាំ
24.9 ឆ្នាំ
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព