ស្ថិតិ Hull City - Millwall FC, Championship 2023, England

Hull City
១៤:០០
១០ មេសា
Millwall FC
ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៤-១០ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
MKM Stadium
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
24.8 ឆ្នាំ
26.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Liam Rosenior
Gary Rowett
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៥ វិច្ឆិកា
ផព
00
Millwall FC
Hull City
១៨ មេសា
ផព
21
Millwall FC
Hull City
២៧ វិច្ឆិកា
ផព
21
Hull City
Millwall FC
១១ កក្កដា
ផព
01
Hull City
Millwall FC
៣១ សីហា
ផព
11
Millwall FC
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព