វីដេអូ Ittihad Kalba FC - Sharjah FC (0-4), ADNOC Pro League 2022, United Arab Emirates

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
10
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
10
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
10
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
02
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC