ស្ថិតិ Johor Darul Ta'zim - Lion City Sailors FC (4-0), Club Friendly Games 2024, International Clubs

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Club Friendly Games
កំពស់មធ្យម
177.7 cm
177.8 cm
អាយុមធ្យម
29.4 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Lion City Sailors FC
Lion City Sailors FC
Johor Darul Ta'zim
Johor Darul Ta'zim