វីដេអូ Khor Fakkan Club - Ittihad Kalba FC (2-2), ADNOC Pro League 2024, United Arab Emirates

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
ផព
51
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
ផព
11
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
11
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
ផព
21
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC