ក្រុមដំបូង Le Havre - FC Nantes (0-1), Ligue 1 2024, France

មិនមាន Le Havre

Andy LogboFrance
Andy Logbo
Unknown injury
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
23 021
ពហុ/កដ
Stade Oceane
ឣជកណ
Hakim Ben El Hadj Salem
កំពស់មធ្យម
182.9 cm
182 cm
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Luka Elsner
Antoine Kombouare
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
FC Nantes
FC Nantes
Le Havre
Le Havre
ផព
31
FC Nantes
FC Nantes
Le Havre
Le Havre