ស្ថិតិ Le Havre - FC Nantes (0-1), Ligue 1 2024, France

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

44%
56%

គំរូបនៃគណនីទាសកចំណាស់ (xG)

0.89
0.71

បានបង្កើតឱកាសធំៗ

3
1

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
7

ជំហរក្រៅល្បែង

1
2

ហ្វីឃីក

12
14

បោះបាល់

29
21
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

10
12

ស៊ុតមិនចំទី

5
4

ស៊ុតចំទី

1
4

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

4
4

គ្រាប់បាល់ក្នុងប្រអប់

7
6

គ្រាប់បាល់ក្រៅប្រអប់

3
6
ប៉ះសេ

ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ

295
410

គ្រាប់បាល់ស៊ុតចូលដោយប៉ះបីដង

93
68

ឆ្លងដោយជោគជ័យ

3
4

ឆ្លងកាត់វែងៗដោយជោគជ័យ

23
28
គ្រាប់បាល់ដណ្ដើមគ្នាពីនាក់

គ្រាប់បាល់ដែលខ្សែការពារទប់ជាប់

38
32

គ្រាប់បាល់ទទួលបានពីចម្ងាយ

11
14

គ្រាប់បាល់ញាក់ដាច់បីនាក់

12
2
ការការពារ

ដំណោះស្រាយជោគជ័យ

5
10

គ្រាប់បាល់ដែលទប់មិនឱ្យចូលទីសរុប

16
23

គ្រាប់បាល់ទាត់កាត់ដែលទប់បាន

1
2

ការកាពារ

5
8

កំហុសដែលបានកើតឡើង

14
12
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

3
2

គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះក្នុងប្រអប់

1
1

គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះក្រៅប្រអប់

2
0

គ្រាប់បាល់ទាត់ចេញពីអ្នកចាំទី

4
4

គ្រាប់បាល់ដែលចាប់បានពីការទាត់កាត់

0
1

គ្រាប់បាល់បោះពីអ្នកចាំទី

3
9
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
23 021
ពហុ/កដ
Stade Oceane
ឣជកណ
Hakim Ben El Hadj Salem
កំពស់មធ្យម
182.9 cm
182 cm
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Luka Elsner
Antoine Kombouare
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
FC Nantes
FC Nantes
Le Havre
Le Havre
ផព
31
FC Nantes
FC Nantes
Le Havre
Le Havre