ក្រុមដំបូង Leeds United - Everton (1-1), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

68%
32%

ស៊ុត

10
3

ស៊ុតចំទី

5
2

ទាត់បាល់ជ្រុង

10
2

ហ្វីឃីក

11
12

ជំហរក្រៅល្បែង

2
2

បោះបាល់

39
25

រក្សាទុក

1
4
វីដេអូ
HIGHLIGHTS: LEEDS UNITED 1-1 EVERTON | PREMIER LEAGUE
៥ ខែមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

68%
32%

ស៊ុតចំទី

5
2
ស្ថិតិ
HIGHLIGHTS: LEEDS UNITED 1-1 EVERTON | PREMIER LEAGUE
៥ ខែមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៨-៣០ ១៩:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
36 338
ពហុ/កដ
Elland Road
ឣជកណ
Simon Hooper
កំពស់មធ្យម
182.9 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
23.3 ឆ្នាំ
26.4 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Jesse Marsch
Frank Lampard
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១២ កុម្ភៈ
ផព
30
Everton
Leeds United
២១ សីហា
ផព
22
Leeds United
Everton
០៣ កុម្ភៈ
ផព
12
Leeds United
Everton
២៨ វិច្ឆិកា
ផព
01
Everton
Leeds United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព