តារាង Lion City Sailors FC - Johor Darul Ta'zim (1-2), Club Friendly Games 2024, International Clubs

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Club Friendly Games
កំពស់មធ្យម
177.6 cm
177.7 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
29.5 ឆ្នាំ
សំណុ