ស្ថិតិ Manchester United - Rangers, Club Friendly Games 2024, International Clubs

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Club Friendly Games
កំពស់មធ្យម
182.8 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
25.1 ឆ្នាំ
24.4 ឆ្នាំ
សំណុ