ស្ថិតិ Mexico U17 - Brazil U17 (1-2), U17 WC 2019, International Youth

កម្មសិទ្ធិ

44%
56%

ស៊ុត

7
22

ស៊ុតចំទី

3
9

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
1

ហ្វីឃីក

15
10

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

បោះបាល់

28
30

រក្សាទុក

7
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U17 WC
សំណុ