វីដេអូ Olympique Lyon - Valenciennes FC (3-0), Coupe de France 2024, France

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Coupe de France
ឣជកណ
Stephanie Frappart
កំពស់មធ្យម
180.4 cm
182.6 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
22.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Pierre Sage
Ahmed Kantari
សំណុ