ស្ថិតិ Philadelphia Union - CF Monterrey (3-0), Leagues Cup 2023, International Clubs

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

48%
52%

ទាត់បាល់ជ្រុង

9
1

ហ្វីឃីក

16
9

បោះបាល់

12
19
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

3
7

ស៊ុតចំទី

8
1
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

1
5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Leagues Cup
ឣជកណ
Juan Calderon
កំពស់មធ្យម
181 cm
177.6 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Jim Curtin
Fernando Ortiz
សំណុ