តារាង Philadelphia Union - CF Monterrey (3-0), Leagues Cup 2023, International Clubs

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Leagues Cup
ឣជកណ
Juan Calderon
កំពស់មធ្យម
181 cm
177.6 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Jim Curtin
Fernando Ortiz
សំណុ