វីដេអូ Philadelphia Union - CF Monterrey (3-0), Leagues Cup 2023, International Clubs

HIGHLIGHTS: Philadelphia Union vs. CF Monterrey | August 19, 2023
HIGHLIGHTS: Philadelphia Union vs. CF Monterrey | August 19, 2023
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Leagues Cup
ឣជកណ
Juan Calderon
កំពស់មធ្យម
181 cm
177.6 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Jim Curtin
Fernando Ortiz
សំណុ