ស្ថិតិ Reading FC - Huddersfield Town (2-2), Championship 2021, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
3
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-០៥-០៨ ១១:៣០
ការប្រជែង
Championship
ពហុ/កដ
Select Car Leasing Stadium
ឣជកណ
Jarred Gillett
កំពស់មធ្យម
184.3 cm
182.1 cm
អាយុមធ្យម
24.9 ឆ្នាំ
25.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Veljko Paunovic
Carlos Corberan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០២ មករា
ផព
12
Huddersfield Town
Reading FC
០៧ កក្កដា
ផព
00
Reading FC
Huddersfield Town
២៤ សីហា
ផព
02
Huddersfield Town
Reading FC
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព