ក្រុមដំបូង Rockdale Ilinden FC - St George City FA (2-0), NSW Premier League 2024, Australia

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
NSW Premier League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
St George City FA
St George City FA
Rockdale Ilinden FC
Rockdale Ilinden FC
ផព
22
Rockdale Ilinden FC
Rockdale Ilinden FC
St George City FA
St George City FA
ផព
34
St George City FA
St George City FA
Rockdale Ilinden FC
Rockdale Ilinden FC