ក្រុមដំបូង Romania - Northern Ireland (1-1), Int. Friendly Games, Men 2024, International

មិនមាន Northern Ireland

Corry EvansNorthern Ireland
Corry Evans
Cruciate ligament injury
Jonny EvansNorthern Ireland
Jonny Evans
Knock
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Int. Friendly Games, Men
ឣជកណ
Kristoffer Karlsson
គ្រប់គ្រង
Eduard Iordanescu
Michael O'Neill
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Northern Ireland
Northern Ireland
Romania
Romania
ផព
11
Romania
Romania
Northern Ireland
Northern Ireland
ផព
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Romania
Romania
ផព
20
Romania
Romania
Northern Ireland
Northern Ireland