វីដេអូ Saint-Étienne - Albi Marssac Tarn Football (6-1), Feminine Division 2 2023, France

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Feminine Division 2
ពហុ/កដ
Stade Salif Keita
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Albi Marssac Tarn Football
Albi Marssac Tarn Football
Saint-Étienne
Saint-Étienne