ស្ថិតិ Sharjah FC - Ittihad Kalba FC (1-2), ADNOC Pro League 2023, United Arab Emirates

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
3

ជំហរក្រៅល្បែង

3
2

ហ្វីឃីក

16
13

បោះបាល់

39
15
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

5
0

ស៊ុតចំទី

2
2
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

0
1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
04
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
01
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
10
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
10
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
10
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC