ក្រុមដំបូង SL Benfica U19 - FC Famalicao U19 (2-0), U19 Campeonato Nacional 2024, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
អាយុមធ្យម
18.3 ឆ្នាំ
18.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
51
FC Famalicao
FC Famalicao U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
11
SL Benfica
SL Benfica U19
FC Famalicao
FC Famalicao U19