ស្ថិតិ SL Benfica U19 - Sporting CP U19 (1-2), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
12
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
30
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
22
SL Benfica
SL Benfica U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
04
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19
ផព
01
Sporting CP
Sporting CP U19
SL Benfica
SL Benfica U19