ក្រុមដំបូង Swansea City - Hull City (2-2), Championship 2019, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០១៩-០៤-២៧ ១៤:០០
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
180.1 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
23.4 ឆ្នាំ
24.8 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២២ ធ្នូ
ផព
32
Hull City
Swansea City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព