ក្រុមដំបូង Sydney United - Central Coast Mariners U23 (1-0), NSW Premier League 2024, Australia

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
NSW Premier League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Central Coast Mariners
Central Coast Mariners U23
Sydney United
Sydney United
ផព
21
Sydney United
Sydney United
Central Coast Mariners
Central Coast Mariners U23
ផព
21
Central Coast Mariners
Central Coast Mariners U23
Sydney United
Sydney United