ស្ថិតិ Emirados Árabes Unidos - Austrália (1-2), Qualificação para o Mundial, Ásia 2022, Internacional

កម្មសិទ្ធិ

57%
43%

ស៊ុត

6
9

ស៊ុតចំទី

4
4

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
5

ហ្វីឃីក

5
12

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

បោះបាល់

19
17

រក្សាទុក

2
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Qualificação para o Mundial, Ásia
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
ចំណាត់ថ្នាក់​ពិភពលោក
70
27
កំពស់មធ្យម
177.3 cm
182.2 cm
អាយុមធ្យម
28.6 ឆ្នាំ
26.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Bert van Marwijk
Graham Arnold
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Emirados Árabes Unidos
Emirados Árabes Unidos
Austrália
Austrália
ផព
20
Austrália
Austrália
Emirados Árabes Unidos
Emirados Árabes Unidos
ផព
01
Emirados Árabes Unidos
Emirados Árabes Unidos
Austrália
Austrália
ផព
20
Austrália
Austrália
Emirados Árabes Unidos
Emirados Árabes Unidos