វីដេអូ United Arab Emirates - Australia (1-2), WC QF, Asia 2022, International

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
ចំណាត់ថ្នាក់​ពិភពលោក
70
27
កំពស់មធ្យម
177.3 cm
182.2 cm
អាយុមធ្យម
28.6 ឆ្នាំ
26.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Bert van Marwijk
Graham Arnold
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
01
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates