ក្រុមដំបូង United Arab Emirates - Bahrain (1-1), AFC Asian Cup 2019, International

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
176.4 cm
179 cm
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
29 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates