ស្ថិតិ United Arab Emirates - Bahrain (1-1), AFC Asian Cup 2019, International

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

64%
36%

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
6

ជំហរក្រៅល្បែង

0
4

ហ្វីឃីក

12
9

បោះបាល់

27
24
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

6
4

ស៊ុតចំទី

3
4
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

3
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
176.4 cm
179.8 cm
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
29 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates