តារាង United Arab Emirates - Bahrain (1-1), AFC Asian Cup 2019, International

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
176.4 cm
179 cm
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
29 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates