ក្រុមដំបូង United Arab Emirates - Nepal (4-0), WC QF, Asia 2023, International

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
24.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rodolfo Arruabarrena
Vincenzo Alberto Annese
សំណុ