ស្ថិតិ United Arab Emirates - Nepal (4-0), WC QF, Asia 2023, International

កម្មសិទ្ធិ

66%
34%

ស៊ុត

18
6

ស៊ុតចំទី

11
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

9
3

ហ្វីឃីក

20
7

ជំហរក្រៅល្បែង

5
2

បោះបាល់

15
12

រក្សាទុក

3
7
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
25.9 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rodolfo Arruabarrena
Vincenzo Alberto Annese
សំណុ