វីដេអូ United Arab Emirates - Nepal (4-0), WC QF, Asia 2023, International

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
25.9 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rodolfo Arruabarrena
Vincenzo Alberto Annese
សំណុ