United Arab Emirates - Yemen (3-0), Gulf Cup 2019, International

ពាក់កណ្ដាលជុំទីពីរ1-0
+3
ពាក់កណ្ដាលដំបូង2-0
+1
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Gulf Cup
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ