តារាង United Arab Emirates - Yemen (2-1), WC QF, Asia 2024, International

WC QF, Asia - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
United Arab Emirates
United Arab Emirates
6
5
1
0
16
2
14
16
2
Bahrain
Bahrain
6
3
2
1
11
3
8
11
3
Yemen
Yemen
6
1
2
3
5
9
-4
5
4
Nepal
Nepal
6
0
1
5
2
20
-18
1

Main round
Next group phase
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
30
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Yemen
Yemen