តារាង - Senegal U20, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Senegal
Senegal

Senegal U20

អ្នកតាមដាន 462

U20 African Games - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Uganda
Uganda U20
3
3
0
0
4
1
3
9
2
Senegal
Senegal U20
3
2
0
1
4
3
1
6
3
Nigeria
Nigeria U20
3
1
0
2
4
5
-1
3
4
South Sudan
South Sudan U20
3
0
0
3
0
3
-3
0

Playoffs
U20 WC - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Colombia
Colombia U20
3
2
1
0
5
3
2
7
2
Israel
Israel U20
3
1
1
1
4
4
0
4
3
Japan
Japan U20
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Senegal
Senegal U20
3
0
2
1
2
3
-1
2

Playoffs