តារាង - United Arab Emirates, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

United Arab Emirates
United Arab Emirates

United Arab Emirates

អ្នកតាមដាន 8158

AFC Asian Cup - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
IR Iran
IR Iran
3
3
0
0
7
2
5
9
2
United Arab Emirates
United Arab Emirates
3
1
1
1
5
4
1
4
3
Palestine
Palestine
3
1
1
1
5
5
0
4
4
Hong Kong, China
Hong Kong, China
3
0
0
3
1
7
-6
0

Playoffs
Gulf Cup - Group Stage, Group 2
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Bahrain
Bahrain
3
2
1
0
5
3
2
7
2
Qatar
Qatar
3
1
1
1
4
3
1
4
3
Kuwait
Kuwait
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
United Arab Emirates
United Arab Emirates
3
0
1
2
2
4
-2
1

Semifinal
Arab Cup - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Tunisia
Tunisia
3
2
0
1
6
3
3
6
2
United Arab Emirates
United Arab Emirates
3
2
0
1
3
2
1
6
3
Syria
Syria
3
1
0
2
4
4
0
3
4
Mauritania
Mauritania
3
1
0
2
3
7
-4
3

Playoffs
WC QF, Asia - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
United Arab Emirates
United Arab Emirates
4
4
0
0
11
1
10
12
2
Bahrain
Bahrain
4
3
0
1
10
2
8
9
3
Yemen
Yemen
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
Nepal
Nepal
4
0
0
4
0
14
-14
0

Main round
Next group phase