លទ្ធផល - Al Ain FC, United Arab Emirates (បុរស)

Al Ain FC
Al Ain FC

Al Ain FC

អ្នកតាមដាន 3187

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
01
Baniyas Club
Baniyas Club
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
13
AL Bataeh (UAE)
AL Bataeh (UAE)
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
41
Al Ain FC
Al Ain FC
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
02
Al Ain FC
Al Ain FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
22
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Ahal FC
Ahal FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
Al Ain FC
Al Ain FC
Pakhtakor
Pakhtakor

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
03
Shabab Al Ahli Dubai
Shabab Al Ahli Dubai
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
23
Al-Fayha FC
Al-Fayha FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
31
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
31
Al Ain FC
Al Ain FC
Emirates Club
Emirates Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
41
Al Ain FC
Al Ain FC
Al-Fayha FC
Al-Fayha FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
42
Al Ain FC
Al Ain FC
Ahal FC
Ahal FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
23
Sharjah FC
Sharjah FC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
60
Al Ain FC
Al Ain FC
Ajman Club
Ajman Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
Pakhtakor
Pakhtakor
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
02
Hatta SC
Hatta SC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
32
Al Ain FC
Al Ain FC
Baniyas Club
Baniyas Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Hatta SC
Hatta SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Ajman Club
Ajman Club
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Sharjah FC
Sharjah FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Emirates Club
Emirates Club
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Shabab Al Ahli Dubai
Shabab Al Ahli Dubai

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Khor Fakkan Club
Khor Fakkan Club
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Al Ain FC
Al Ain FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
Al Ain FC
Al Ain FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Al Ain FC
Al Ain FC
AL Bataeh (UAE)
AL Bataeh (UAE)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
Al Ain FC
Al Ain FC