លទ្ធផល - CD El Nacional, Ecuador (បុរស)

CD El Nacional
CD El Nacional

CD El Nacional

អ្នកតាមដាន 3097

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
CD Universidad Catolica del Ecuador
CD Universidad Catolica del Ecu...
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
CSD Macara
CSD Macara
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CS Emelec
CS Emelec

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
SD Aucas
SD Aucas
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CD Cuenca
CD Cuenca

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Cumbaya FC
Cumbaya FC
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Liga de Quito
Liga de Quito

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Barcelona SC
Barcelona SC
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Delfin SC
Delfin SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Orense SC
Orense SC
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CSD Independiente del Valle
CSD Independiente del Valle

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Libertad Loja
Libertad Loja
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Mushuc Runa SC
Mushuc Runa SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
CD Tecnico Universitario
CD Tecnico Universitario
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CD Universidad Catolica del Ecuador
CD Universidad Catolica del Ecu...

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
CS Emelec
CS Emelec
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
CD El Nacional
CD El Nacional
SD Aucas
SD Aucas

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
CD Cuenca
CD Cuenca
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Cumbaya FC
Cumbaya FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Liga de Quito
Liga de Quito
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Barcelona SC
Barcelona SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Delfin SC
Delfin SC
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Orense SC
Orense SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
CSD Independiente del Valle
CSD Independiente del Valle
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
CD El Nacional
CD El Nacional
Libertad Loja
Libertad Loja

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Mushuc Runa SC
Mushuc Runa SC
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CD Tecnico Universitario
CD Tecnico Universitario