លទ្ធផល - Cork City FC, Ireland (បុរស)

Cork City FC
Cork City FC

Cork City FC

អ្នកតាមដាន 2579

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
10
Cork City FC
Cork City FC
Finn Harps FC
Finn Harps FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
13
Wexford FC
Wexford FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Cork City FC
Cork City FC
Bray Wanderers AFC
Bray Wanderers AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
41
Cork City FC
Cork City FC
Cobh Ramblers
Cobh Ramblers

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
Cork City FC
Cork City FC
Longford Town FC
Longford Town FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
00
Cork City FC
Cork City FC
UCD AFC
UCD AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
10
Athlone Town AFC
Athlone Town AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
11
Cork City FC
Cork City FC
Treaty United
Treaty United

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
13
Bray Wanderers AFC
Bray Wanderers AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
03
Cobh Ramblers
Cobh Ramblers
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
11
Cork City FC
Cork City FC
Wexford FC
Wexford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
Kerry FC
Kerry FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
02
Finn Harps FC
Finn Harps FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
14
Longford Town FC
Longford Town FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
00
UCD AFC
UCD AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
30
Cork City FC
Cork City FC
Cobh Ramblers
Cobh Ramblers

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
11
Wexford FC
Wexford FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
10
Cork City FC
Cork City FC
Athlone Town AFC
Athlone Town AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Treaty United
Treaty United
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
20
Cork City FC
Cork City FC
Bray Wanderers AFC
Bray Wanderers AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
02
Longford Town FC
Longford Town FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Cork City FC
Cork City FC
UCD AFC
UCD AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Finn Harps FC
Finn Harps FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Cork City FC
Cork City FC
Kerry FC
Kerry FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Cork City FC
Cork City FC
Kerry FC
Kerry FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Treaty United
Treaty United
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Cork City FC
Cork City FC
Athlone Town AFC
Athlone Town AFC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Cobh Ramblers
Cobh Ramblers
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Cork City FC
Cork City FC
Longford Town FC
Longford Town FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
UCD AFC
UCD AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Kerry FC
Kerry FC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Cork City FC
Cork City FC
Finn Harps FC
Finn Harps FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Bray Wanderers AFC
Bray Wanderers AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Cork City FC
Cork City FC
Treaty United
Treaty United

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Athlone Town AFC
Athlone Town AFC
Cork City FC
Cork City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Cork City FC
Cork City FC
Wexford FC
Wexford FC