លទ្ធផល - CSD Macara, Ecuador (បុរស)

CSD Macara
CSD Macara

CSD Macara

អ្នកតាមដាន 2142

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Liga de Quito
Liga de Quito
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
CSD Macara
CSD Macara
CD El Nacional
CD El Nacional

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
CSD Macara
CSD Macara
Libertad Loja
Libertad Loja

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
CD Cuenca
CD Cuenca
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
CD Tecnico Universitario
CD Tecnico Universitario
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
CSD Macara
CSD Macara
Barcelona SC
Barcelona SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
CSD Macara
CSD Macara
Orense SC
Orense SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Delfin SC
Delfin SC
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
CSD Macara
CSD Macara
SD Aucas
SD Aucas

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Cumbaya FC
Cumbaya FC
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
CSD Macara
CSD Macara
Mushuc Runa SC
Mushuc Runa SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
CS Emelec
CS Emelec
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
CSD Macara
CSD Macara
CSD Independiente del Valle
CSD Independiente del Valle

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
CD Universidad Catolica del Ecuador
CD Universidad Catolica del Ecu...
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
CSD Macara
CSD Macara
Liga de Quito
Liga de Quito

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
CD El Nacional
CD El Nacional
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Libertad Loja
Libertad Loja
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
CSD Macara
CSD Macara
CD Cuenca
CD Cuenca

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
CSD Macara
CSD Macara
CD Tecnico Universitario
CD Tecnico Universitario

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Barcelona SC
Barcelona SC
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
CSD Macara
CSD Macara
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Orense SC
Orense SC
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
CSD Macara
CSD Macara
Delfin SC
Delfin SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
SD Aucas
SD Aucas
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
CSD Macara
CSD Macara
Cumbaya FC
Cumbaya FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Mushuc Runa SC
Mushuc Runa SC
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
CSD Macara
CSD Macara
CS Emelec
CS Emelec

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
CSD Independiente del Valle
CSD Independiente del Valle
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
CSD Macara
CSD Macara
CD Universidad Catolica del Ecuador
CD Universidad Catolica del Ecu...