លទ្ធផល - Cuniburo FC, Ecuador (បុរស)

Cuniburo FC
Cuniburo FC

Cuniburo FC

អ្នកតាមដាន 27

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
San Antonio FC
San Antonio FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
10
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Gualaceo SC
Gualaceo SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
02
Guayaquil City FC
Guayaquil City FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Manta FC
Manta FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
40
CD Independiente Juniors
CD Independiente Juniors
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
Cuniburo FC
Cuniburo FC
CSD Vargas Torres
CSD Vargas Torres

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
9 de Octubre FC
9 de Octubre FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
12
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Chacaritas FC
Chacaritas FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
San Antonio FC
San Antonio FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Gualaceo SC
Gualaceo SC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
41
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Club Leones Del Norte
Club Leones Del Norte

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Chacaritas FC
Chacaritas FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
9 de Octubre FC
9 de Octubre FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
CSD Vargas Torres
CSD Vargas Torres
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
CD Independiente Juniors
CD Independiente Juniors

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Manta FC
Manta FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Guayaquil City FC
Guayaquil City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Club Leones Del Norte
Club Leones Del Norte
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
CD Independiente Juniors
CD Independiente Juniors
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Manta FC
Manta FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
San Antonio FC
San Antonio FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Gualaceo SC
Gualaceo SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Guayaquil City FC
Guayaquil City FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
CSD Vargas Torres
CSD Vargas Torres

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Club Leones Del Norte
Club Leones Del Norte

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
9 de Octubre FC
9 de Octubre FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Chacaritas FC
Chacaritas FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Manta FC
Manta FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
San Antonio FC
San Antonio FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Gualaceo SC
Gualaceo SC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
Guayaquil City FC
Guayaquil City FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
CSD Vargas Torres
CSD Vargas Torres
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Club Leones Del Norte
Club Leones Del Norte
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
9 de Octubre FC
9 de Octubre FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Chacaritas FC
Chacaritas FC
Cuniburo FC
Cuniburo FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Cuniburo FC
Cuniburo FC
CD Independiente Juniors
CD Independiente Juniors